بررسی پیش نشانگرهای ژئومغناطیسی مربوط به زلزله 20/07/2017 یونان
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1زلزله شناسی، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهنذسی زلزله، تهران، ایران
2پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
پیش نشانگر های زمین لرزه شامل پدیده هایی هستند که پیش از وقوع زمین لرزه رخ می دهند و بررسی تغییرات آنان می تواند به پیش بینی کوتاه مدت زلزله بیانجامد. در این مطالعه با پردازش داده های ژئومغناطیسی مربوط به سه ایستگاه بی هنجاری های موجود در داده ها، پیش از زمین لرزه 20 ژوئیه 2017 یونان با بزرگای 6.6 مورد ارزیابی قرار گرفته است. با ترسیم مکرر داده های مربوط به هر 24 ساعت در طی دو ماه (یک ماه پیش و یک ماه پس از زلزله) مربوط به زمین لرزه یونان منحنی های سرشتی برای هر سه مولفه میدان مغناطیسی ترسیم گردید. منحنی سرشتی حاصل که با میانگین گیری از باند عدم قطعیت تشکیل شده توسط داده ها بدست می آید،با تفریق ساده از رکورد اصلی به دست می آید. ناهنجاری ها را می توان بعد از اجرای این روش بهتر مشاهده کرد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است -که 4 روز پیش از وقوع زلزله بی هنجارهای -میدان مغناطیسی کاهش دامنه چشم گیری را نشان داده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of geomagnetic precursors related to the 2017/07/20 Greece earthquake
Authors
shahrokh pourbeyranvand, Farahnaz Mansouri Qavamabadi
Abstract
earthquake include phenomena that occur before the earthquake and Investigating their changes can lead to short-term earthquake prediction. In this study, by processing geomagnetic data of three stations, anomalies in the data were evaluated before the earthquake. By frequently drawing data for every 24 hours during the two months (one month before and one month after the earthquake) July 20, 2017 Greece whit magnitude 6.6, the characteristic curves were plotted for all three components of the magnetic field. The resulted characteristic curve which is obtained by averaging the uncertainty band composed of the data, is removed from the original record by simple subtraction. The anomalies can be seen better after implementing this method. The results show that 4 days before the earthquake, the magnetic field fluctuations have shown a significant increase in amplitude
Keywords
Anomaly, characteristic curve, Earthquake, Geomagnetic record, Greece