روند لرزه خیزی منطقه بم از هنگامه زمین‌لرزه 10 دی 1382 تاکنون

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1628-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
زمین‌لرزه سال 2003 بم به دلیل حرکت راستگرد و کوتاه‌شدگی بین لوت و ایران مرکزی است. لرزه‌خیزی تا به امروز ادامه داشته و همچنان زمین‌لرزه‌های بزرگتر از6 در منطقه، بیانگر این حرکت بین دشت لوت و ایران مرکزی است. تا قبل از این زمین‌لرزه، گسل بم لرزه‌خیزی قابل توجهی نداشته است اما پس از وقوع زمین‌لرزه بم، در این منطقه شاهد لرزه‌خیزی بالایی بوده‌ایم و تمرکز زمین‌لرزه‌ها روی بخش شمالی و جنوبی گسل بم بوده است که نشان‌دهنده آن است که این گسل فعال بوده و پتانسیل وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ دیگری را نیز دارد. هرچند گسیختگی ناشی از زمین‌لرزه 5 دی ماه 1382 بم در محدوده10-2 کیلومتر عمق زمین بوده اما باتوجه به نتایج این مطالعه بخش شمالی و جنوبی گسل بم در بازه زمانی پس از زمین‌لرزه 5 دی ماه 1382 تاکنون، فعالیت چشمگیری داشته و حتی شاهد زمین‌لرزه-های در اعماق بیشتری نسبت به زمین‌لرزه 5 دی ماه 1382 بم بوده‌ایم که این دو مورد بیانگر فعال بودن تمامی طول گسل حتی دراعماق پایین‌تر از 8 کیلومتر است که توانایی وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگتری را نیز دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic Trend of The Bam Region Since The Earthquake of 2003/12/26
Authors
Hamid Khosravi, Hossein Ahmadi, Mahdy Aghajani
Abstract
The 2003 Bam earthquake is due to the right-lateral movement and shortening between Lut block and central Iran. The seismicity of the Bam region increased after the 2003 earthquake and has continued to this day. Earthquakes that happened with magnitude bigger than 6 indicate movement between the Lut block and central Iran. Before the Bam earthquake, the Bam fault did not have significant seismicity, but after the Bam earthquake, there was high seismicity in the area and the seismic focus was on the northern and southern parts of the fault. This seismicity indicating that Bam's fault is active and has the potential for other major earthquakes. Although the rupture fault by the Bam earthquake of 5 January 2003 was in the range of 2–10 km depth, but according to studies on aftershocks and subsequent earthquakes, seismic activity of the Bam fault zone to the depths It extends for about 20 kilometers and large earthquakes of up to 20 kilometers are possible on this fault. But according to the results of this study, the northern and southern sections of the Bam Fault in the period after earthquake 2003/12/26 have had significant activity, and we have seen even deeper earthquakes than the Bam earthquake. The full length of the fault is active even in the depths of less than 8 km, which is capable of even larger earthquakes.
Keywords
Bam, shortening, Lut, central Iran, Bam's fault, seismicity