مکان‌یابی مجدد پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 16 فروردین 1396 سفید سنگ با روش اختلاف زمانی‌دوگانه

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1633-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2-استادیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در تاریخ 16 فروردین ماه 1396 زمین‌لرزه‌ سفیدسنگ با بزرگای گشتاوری 6.0 در حدود 30 کیلومتری سفید سنگ و 80 کیلومتری مشهد در استان خراسان رضوی به وقوع پیوست. در این تحقیق برای دستیابی به کمترین خطای ممکن در مکان‌یابی از روش اختلاف زمانی‌دوگانه برای کاهش خطاهای مرتبط به مدل پوسته استفاده می‌شود. برای مکان‌یابی مجدد از برنامه HypoDD با استفاده از الگوریتم اختلاف‌زمانی‌دوگانه استفاده شده است. در این روش برای بهبود تعیین مکان رویدادها با استفاده از روش نسبی تفاضل دوگانه زمان رسیدها، خطای ناشی از مدل پوسته کاهش داده شده است. روش ذکر شده در بهبود توزیع عمقی زمین‌لرزه‌های این منطقه، تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است. با توجه به توزیع پس‌لرزه‌ها گسل مسبب روندی شمال‌غربی- جنوب شرقی (به موازات روند گسل کشف رود و در انتهای آن) دارد
کلیدواژه ها
 
Title
The relocation of April 5th 2017 Sefid Sang Earthquake aftershocks sequence using double-difference techniques
Authors
zahra khorrami, Ali Moradi
Abstract
On April 5, 2017, SefidSang earthquake with moment magnitude of 6.0 occurred in Khorasan Razavi province in Iran. Its epicenter was about 30 km of the city of SangSedid and 80 km of the city of Mashad. In this research, to obtain the least possible error in locating the earthquake double-difference method (using HypoDD software) is used to reduce the errors associated with the crust model. The HypoDD program has been used for relocating of the earthquake. In this method, the error caused by the crust model is reduced to improve the location of events using the double-difference approach. The mentioned method has a significant impact on improving the depth distribution of earthquakes in this area. Due to the distribution of Aftershocks, the causetive fault has a northwest-southeast trend (parallel to the Kashafrud fault and at the end of the fault).
Keywords
Kashafrud fault, Sefid Sang earthquake, relative location