برآورد خطر و پهنه‌بندی لرزه‌ای در گستره استان آذربایجان شرقی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1642-NIGS
نویسندگان
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این بررسی، برآورد خطر لرزه‌ای آماری، تعینی و احتمالاتی و پهنه‌بندی لرزه‌ای قسمت‌هایی از ایالت لرزه زمین‌ساختی البرز-آذربایجان برای گستره 39-37 درجه عرض شمالی و 48-45 درجه طول شرقی، به‌انجام رسیده است. بدین منظور، نقشه تکتونیکی منطقه با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی با ابعاد 1:250000 و در نظر گرفتن توپوگرافی منطقه ترسیم و کاتالوگ یکنواختی از زمین‌لرزه‌ها شامل 26 زمین‌لرزه تاریخی و 2867 زمین‌لرزه دستگاهی در طی سال‌های 1903 الی 2018، با بزرگای 4 M_w≥ تهیه گردید. سپس با توجه به روند گسل‌ها و زمین‌شناسی منطقه، تعداد 4 چشمه بالقوه زمین‌لرزه در گستره مورد مطالعه به صورت پهنه‌ای تعیین شد و پارامترهای لرزه‌خیزی، توان لرزه‌ای هر چشمه و شتاب متوقع در سایت موردنظر نیز محاسبه گردید. بر اساس برآورد خطر تعینی برای چشمه‌ها در گستره شهر تبریز و مرکز استان آذربایجان شرقی، گسل شمال تبریز توانایی ایجاد بیشترین بزرگی و بیشینه شتاب را داشته و بزرگترین خطر برای سایت موردنظر می‌باشد. لذا بیشینه PGA در محدوده استان، g57/0 و کمینه مقدار آن، g01/0 برآورد شده است. همچنین در برآورد خطر به روش احتمالاتی که با استفاده از نرم‌افزار Crisis به‌انجام رسید، مقادیر PGA برای دوره‌های‌ بازگشت‌ 475 سال، تعیین و نقشه پهنه‌بندی برای آن‌‌ رسم شد. برای دوره بازگشت 475 سال که مبنای طرح در نظر گرفته می‌شود، حداقل شتاب مورد انتظار در استان g44/0 و حداکثر g35/1 است که موید افزایش مقدار شتاب با افزایش دوره بازگشت می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic hazard assessment and seismic zoning in East Azarbaijan province
Authors
seyed soroush enferadi, akbar salimi
Abstract
In this study, Statistical, Deterministic and Probabilistic Seismic Hazard Assessment and Seismic Zoning of parts of the Alborz-Azerbaijan state reached 37-39 degrees north latitude and 45-48 degrees east longitude. For this purpose, the tectonic map of the region was prepared using 1: 250000 geological maps and taking into account the topography of the area and a uniform catalog of earthquakes consisting of 26 historic earthquakes and 2867 earthquakes during the years 1903 to 2018, with magnitude M_w≥4. Then, according to the faults and geology of the area, 4 potential earthquake sources in the studied area were zoned and seismic parameters, seismic potential of each sources and acceleration at the desired site were also calculated. According to the Statistical Seismic Hazard Assessment for sources in the Tabriz city and the capital of East Azarbaijan province, the north fault of Tabriz has the ability to create the greatest magnitude and maximum acceleration and is the greatest hazard for the site. Therefore, the maximum PGA in the province is 0.57g and the minimum value is 0.01g. Also in Probabilistic Seismic Hazard Assessment using Crisis software, PGA values for recurrence interval of 475 years were determined and zoning maps drawn for them. For the 475 years recurrence interval considered as the basis of the plan, the minimum expected acceleration in the province is 0.44g and the maximum is 1.35g, which confirms the increase in acceleration with the increase in recurrence interval.
Keywords
Seismic hazard assessment, Seismic Zoning, Recurrence Interval, Maximum Acceleration, Tabriz, East Azarbaijan