پیش بینی سرعت زیر چاه توسط وارون غیرخطی امپدانس صوتی داده های ZVSP
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1کارشناس لرزه شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
2کارشناس ژئوفیزیک
چکیده
در این مقاله روشی برای پیش بینی امپدانس زیر چاه، جلوتر از مته حفاری به کمک خروجی ردلرزه حاصل از راهروی برانبارش روی جبهه موجهای بالارونده داده VSP دورافت صفر، پیشنهاد می‌گردد. وارون تکرار غیرخطی برای وارونسازی امپدانس، به کمک روش گرادیان مزدوج (CG) پیش شرطی و تغییر فاکتور میرایی برای اطمینان از پایداری و همگرایی نتایج وارون انجام می گیرد. روش CG پیش شرطی با کاهش تعداد حالات ماتریس هسیان، نرخ همگرایی را بهبود می دهد و روش لونبرگ-مارکوارت، فاکتور میرایی را به طور خودکار در هر تکرار محاسبه می نماید. اثربخشی این روش برای پیش بینی قبل از حفاری به کمک داده های VSP، توسط مدلهای نظری و واقعی نشان داده می شوند.
کلیدواژه ها
 
Title
Velocity prediction under TD by nonlinear acoustic impedance inversion of zero-offset ZVSP data
Authors
ahmad amini, yaser fazel bidgoli
Abstract
In this paper proposed a method of predicting the impedance below the borehole in front of the bit using output seismic trace by corridor stack on upgoing wavefronts of zero-offset VSP data. The method of nonlinear iterative inversion using the preconditioned conjugate gradient method and modifying the damping factor in order to sure the stability and convergence of the inversion results is carried out. The preconditioned CG method with decreasing condition number of the Hessian matrix, improves the convergence rate. Levenberg-Marquardt method, calculates the damping factor automatically in each iteration. Theoretical models and actual data show the effectiveness of this method for pre-drilling prediction using VSP data.
Keywords
zero-offset VSP, impedance inversion, non-linear iterative inversion, damping factor, pre-conditioned conjugate gradient method, Acoustic impedance