تحلیل گردوخاک فراگیر در استان اصفهان
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
کارشناس سازمان هواشناسی کشور
چکیده
توفان گردوخاک و ماسه یکی از پدیده‌های زیست محیطی رایج در بسیاری از مناطق جهان بویژه کشورهای واقع در نواحی خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌گردد. در این پژوهش برای بررسی آماری گردوخاک طی دوره زمانی 2018-2004 داده‌های پدیده حاضر، دید افقی و سمت و سرعت باد از سازمان هواشناسی ایران (IRIMO) دریافت شد. همچنین جهت تحلیل همدیدی این پدیده از داده‌های بازکاوی شده ارتفاع ژئوپتانسیلی ECMWF با قدرت تفکیک مکانی حدود 25 کیلومتر و برای شبیه‌سازی مسیر حرکت توده گردوخاک از داده‌های GDAS سازمان NCAR با قدرت تفکیک مکانی حدود 50 کیلومتر استفاده شد. برای شبیه‌سازی مسیر گردوخاک از مدل هایسپلیت به روش روبه عقب در سه ارتفاع 500، 1000 و 3000 متر از سطح زمین بهره گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد در سطح زمین گرادیان فشاری بین پرفشار شمالی و کم فشار جنوبی و در ارتفاع 500 هکتوپاسکال قرارگیری پشته روی منطقه عامل اصلی ایجاد گردوخاک که بیشتر دشت کویر و نواحی داخلی این استان هستند، سبب رخداد این پدیده شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Widespread Dust Analysis in Isfahan Province, Iran
Authors
Asghar Kamyar
Abstract
Dust and sand storms are considered a usual atmospheric phenomena in many countries of the world, especially in arid and semi-arid regions. In this study, for statistical analysis of dust during the period of 2004-2018, the data of the present weather, the horizontal view and the wind speed and direction received from Iran Meteorological Organization, for the synoptic analysis was used the NCEP / NCAR reanalysis data and for path analysis of dust mass was used by NCAR GDAS data with 0.5 × 0.5 degree resolution. To investigate the variability of dust storm, the frequency of present weather code related to dust event at 15 synoptic stations was used hourly, daily, seasonal and annual. For investigate the dust trajectory in Isfahan province, used the HYSPLIT model with the backward trajectories' method at three altitudes (500, 1000 and 3000 meter above the ground) at four widespread dust storm cases. The results show that the pressure gradient between northern high pressure and southern low pressure is the main cause of northeast to east winds that passing through the main source of dust formation mostly in the Kavir desert and inland areas of the province caused the dust storm event.
Keywords
dust storm, HYSPLIT Model, Synoptic Analysis, Isfahan province