شبیه سازی عددی بارورسازی ابرها به کمک طرحواره موریسون تغییر یافته در مدل WRF (مطالعه موردی: شمال غرب ایران)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1پژوهشکده هواشناسی
2گروه پژوهشی تعدیل وضع هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران
3عضو هیئت علمی
4azadi68@hotmail.com
5گروه آموزشی فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
محدودیت‌های منابع آب موجب شده که طرح های افزایش بارش از طریق بارورسازی ابرها به عنوان یکی از رهیافت‌های نوین تامین منابع آب مطرح شود. از این‌رو شبیه سازی رفتار ابرها در حین عملیات بارورسازی به منظور ارزیابی بارورسازی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه سعی بر آن بوده است تا تاثیر بارورسازی اعم از افزایش یا کاهش بارش، توسط مدلسازی عددی و اصلاح مدل WRF با استفاده از طرحواره تغییر یافته موریسون برای حالت بارورسازی، مورد بررسی قرار گیرد؛ بدین منظور، بارورسازی ابر انجام شده در پروژه بارورسازی در تاریخ 30/9/1391 بر روی شمال غرب ایران به صورت عددی شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی گویای ان است که مدل شبیه سازی بارورسازی گسترش یافته می تواند میزان بارش را به طور قابل قبولی، با ضریب همبستگی بیشتر از 0.95 و با جذر میانگین مربعات خطا کمتر از 3.2 mm در شرایط بارورسازی شده پیش بینی کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Numerical simulation of the cloud seeding by modified Morrison scheme in WRF (case study: Northwest of Iran)
Authors
Shaghayegh Moradi, Sohaila Javanmard, Sarmad Ghader, majid azadi, Maryam GHarayloo
Abstract
Water resource constraints have led to plans for increased rainfall through cloud seeding as one of the new approaches to water supply. Therefore, simulating the behavior of clouds during cloud seeding is very important.Simulations of natural and seeded clouds have been conducted modes to investigate the seeding impact on stable clouds for an actual seeding case on 20 December 2012 in Northwest of Iran. The results of the experiment were similar to those produced by the numerical model, however. Evaporation of cloud liquid water and collection caused by cloud seeding are shown in the numerical results as effects of the seeding experiment.
Keywords
WRF, Cloud seeding, Evaluation, Morrison scheme, Northwest of Iran, Cloud