تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs با استفاده از روش ژو و کاناموری در خوزستان
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
چکیده
نقشه تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs منطقه خوزستان با استفاده از سه سال داده‌ دورلرز ثبت شده در 6 ایستگاه سه مولفه ای باند پهن دائم شبکه لرزه نگاری کشوری تعیین گردید. مشخصات داده‌های استفاده شده در این پژوهش رخدادهایی با فاصله رومرکزی ۲۵ تا ۹۰ درجه ای و بزرگای بیشتر از ۵ در بازه زمانی سال‌های 1393 الی 1396 استفاده شده است. توابع گیرنده با روش تکرار واهمامیخت در حوزه زمان و عمق موهو و نسبت سرعت‌ موج طولی به برشی با روش ژو و کاناموری تعیین شدند. نتایج نشانگر افزایش عمق موهو از حدود 30 کیلومتر در بخش غربی (ورقه خوزستان، ایستگاه AHWZ) به حدود 46 کیلومتر در ایستگاههای بخش مرکزی (ایستگاه‌هایAMIS, ABH1, KLNJ) و 51 کیلومتر در بخش شرقی (پهنه سنندج-سیرجان، ایستگاه BRJ) است.
کلیدواژه ها
 
Title
Moho depth variations and Vp/Vs ratio using Zhu and Kanamori modified method in Khuzestan
Authors
ghazaleh shiranzaei
Abstract
Map of crustal thickness and Vp/Vs ratio of the Khuzestan region prepared in this study using 3 years of data recorded in 6 permanent broadband seismic stations of national seismic networks (ISC). The events have epicentral distance from 25 to 90 degrees and a magnitude greater than 5, which happened in the years from 2014 to 2017. The receiver functions calculated with the iterative deconvolution in the time domain of Ligorria and Ammon and the estimate of the Moho depth and Vp/Vs ratio was obtained by Zhou and Kanamori methods. The results revealed that the crustal thickness beneath AHWZ seismic station, located on the Khuzestan plate, has the lowest value for Moho depth (33 km) and the highest rate for Vp/Vs ratio (about 1.9). The moho thickness was increased to mean of 46 km in the central part of the region beneath AMIS, KLNJ, ABH1 stations and goes up to 51 km in the east of the region beneath BRJ station, which is located in Sanandaj-Sirjan Zone.
Keywords
Moho Depth, Receiver function, Vp/Vs ratio, Zagros