تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs در شمال زون لرزه زمین ساختی زاگرس با استفاده از روش اصلاح شده ژو و کاناموری
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
چکیده
در این پژوهش، با استفاده از رخدادهای دورلرز 10 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن دائم شبکه لرزه نگاری کشوری (ISC) در بازه‌ی زمانی حدود سه سال (1393 تا 1396)، نقشه تغییرات عمق موهو و نسبت سرعت موج طولی به موج برشی در مرز موهو در قسمت شمالی زون زاگرس با استفاده ازروش اصلاح شده ژو وکاناموری و استفاده از فازهای تبدیلی و چندگانه ها محاسبه شده است. جهت تعیین توابع گیرنده از روش تکرار واهمامیخت در حوزه زمان و دور لرزهایی با بزرگای بیش از 5 استفاده گردید. نتایج مطالعه انجام شده نشان می‌دهد ضخامت پوسته در نزدیکی فلات ایران و در لبه‌ی ورقه‌ی عربی حدود 35 تا 40 کیلومتر است و بر روی زون سنندج-سیرجان تا حدود 53 کیلومتر افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
 
Title
Moho depth variations and Vp/Vs ratio in North Zagros seismotectonic zone using Zhu and Kanamori modified method
Authors
ghazaleh shiranzaei
Abstract
In this study, using teleseismic events recorded at 10 national permanent broadband seismic stations (ISC), from 2014 to 2017, the map of Moho depth changes and the ratio of the longitudinal wave to shear wave velocity (Vp/Vs) at the Moho boundary in the northern part of the Zagros zone is calculated using the Zhou and Kanamori methods. To calculate the receiver functions, the iterative deconvolution in the time domain of Ligorria and Ammon was used and the teleseismic events with an epicentral distance of 25 to 90 degrees with magnitude larger than 5 were used. The results show the crust thickness near the Iranian plateau and in the Arabian plate edge is about 35 - 40 km and increases to 53 km beneath Sanandaj-Sirjan Zone.
Keywords
Moho Depth, Receiver function, Vp/Vs ratio, Zagros