اکتشاف و مدلسازی کانی‌سازی سرب به کمک روش گرانی سنجی در محدوده حاجی آباد یزد
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1اکتشاف معدن، دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران
2دانشگاه یزد،دانشکده معدن و متالورژی، گروه اکتشاف
چکیده
استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی در اکتشاف ذخایر سرب و روی بسیار موثر است. این روش‌ها با مقیاس‌های متفاوت با هدف شناسایی سنگ میزبان، پی‌سنگ منطقه، وجود ساختارهای موثر و یا با هدف شناسایی زون‌های کانی‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مطالعه برداشت‌های ژئوفیزیکی به روش گرانی‌سنجی به منظور پتانسیل یابی کانی-سازی سرب در محدوده حاجی آباد اردکان یزد انجام گرفته است. بر اساس تفاسیر و مدلسازی صورت گرفته، ماده معدنی دارای روند شمال شرق جنوب غرب بوده و شیب ماده معدنی اغلب به سمت شرق و در برخی محل‌ها به سمت غرب در مدل‌ها ظاهر شده است. حفریات صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه، با نتایج به دست آمده از مدلسازی صورت گرفته بر روی داده های گرانی‌سنجی کاملا تطابق دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Exploration and modeling of lead mineralization by gravimetric method in Haji Abad area of Yazd
Authors
Keyvan Khayer, Abdolhamid Ansari
Abstract
The use of geophysical methods is very effective in the exploration of lead and zinc deposits.
These methods are used in different scales to identify host rocks, base rocks, effective structures, or to‌ identify mineralization zones. In this study, gravity survey method was used in order to determine the potential lead mineralization in Haji Abad, Ardakan area. Based on interpretations and modeling, the ore body has a northeast-southwest trend and the ore body slope is often eastward and in some places westward in the models. The excavations in the study area are in good agreement with the results of the modeling performed on gravimetric data.
Keywords
lead, Geophysics, gravity surveying, reverse modeling, Haji Abad, Yazd