جزئیات جابجایی سطحی زمین لرزه 1990 رودبار (ایران) با استفاده از تصاویر اپتیکی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1638-NIGS
نویسندگان
1گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان،
2دانشگاه گرونوبل آلپ، گرونبل، فرانسه
3استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
4استاد دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
چکیده
زلزله 20 ژوئن رودبار با بزرگای 3/7 بر روی گسله ای راستا لغز چپ‌بر به طول 80 کیلومتر شامل سه قسمت ناپیوسته با الگوی پله‌ای راست، در بخش غربی رشته کوه‌ البرز رخ داده است. اندازه‌گیری‌های پراکنده صحرایی به ترتیب بیشترین جابجایی افقی و عمودی را در حدود 60 سانتی‌متر و 95 سانتی‌متر نشان داده است. جابجایی سطحی گزارش شده با توجه به عمق نسبتاً کم زلزله، ممان لرزه‌ای بالای این رخداد و مکانیسم کاملاً راستا‌لغز چپ‌بر به طور قابل توجه‌ای با لغزش مورد انتظار برای این زمین‌لرزه ناسازگار است. ما با استفاده از همبستگی تصاویر اپتیکی، عکس‌های ماهواره‌ای و تصاویر هوایی، میدان جابجایی سطحی ناشی از این رخداد را بدست آورده‌ایم. کمینه جابجایی اندازه‌گیری شده در ابتدای بخش میانی گسله رودبار، کباته در حدود 50 سانتی‌متر و در بخش شرقی، زردگلی در حدود 2/1 متر بدست آمده است. متوسط جابجایی سطحی بدست آمده در حدود 2/2 متر است که از مقدار اندازه‌گیری شده سطحی در مطالعات میدانی بسیار بیشتر است و با مقدار جابجایی حاصل از محاسبه نظری ممان‌ لرزه‌ای همخوانی خوبی دارد. میانگین جابجایی حاصل از همبستگی تصاویر اپتیکی با صفحه گسلی به عرض 15 کیلومتر همخوانی بیشتری دارد. با توجه به اینکه جابجایی سطحی اندازه‌گیری شده از روش همبستگی تصاویر اپتیکی, ناشی از توزیع تغییر شکل در یک زون گسلی با پهنایی بین 300 متز تا 1600 متر است، ما در این پژوهش جابجایی بیشتری را اندازه‌گیری کرده‌ایم. علاوه بر این، ما یک گسیختگی سطحی به طول تقریبی 23 کیلومتر که از رودخانه سفیدرود آغاز و در راستای شمال- شرق بخش زردگلی کشیده می-شود را شناسایی کرده‌ایم
کلیدواژه ها
 
Title
Details of surface displacement of the 1990 Rudbar earthquake (Iran) using optical images
Authors
NAJMEH AJORLOU, James Hollingsworth, zahra mousavi, Abdolreza Ghods, zohreh Masoumi
Abstract
The June 20th Mw 7.3 Rudbar earthquake happened on a left-lateral strike-slip fault with 80 km length along three main discontinuous right-stepping segments in western Alborz mountain belt. The sparse field measurements showed a horizontal and vertical displacement of ~60 cm and ~95 cm, respectively. The reported surface slip displacements are surprisingly low given the high moment release of the shallow event, coupled with the pure nearly vertical left-lateral fault. To fully resolve the coseismic displacement, we calculate the surface displacement field associated with the event using optical image correlation of satellite and aerial photos. The measured maximum fault parallel horizontal displacement of ~5.5 m in the eastern part of the fault, Zard-Geli segment, is in agreement with the macroseimic isoseismal curves. The minimum displacement happened on the beginning of Kabateh (~50 cm) and the end of Zard-Geli (~ 1.2 m). The average magnitude of surface slip is about 2.2 m which is in agreement with the reported moment of the event provided that the width of the fault plane be ~15 km. The larger surface displacement measured by the optical image processing method is due to the distribution of deformation over a wide fault zone with a width of ~300 m to ~1600 m. Moreover, we identify a new surface rupture of ~23 km length expanded from Sefid-Rude to the NE of Zard-Geli fault segment.
Keywords
Rudbar earthquake, Satellite imagery, SPOT, Aerial photo, Optical Image Correlation