شبیه‌سازی پس‌لرزه‌‌4 دی‌ماه 1389 ریگان به روش تابع تجربی گرین
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک،تهران، ایران
2دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک،دانشگاه تهران،ایران
3استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران-ایران
4استادیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
چکیده
در تاریخ 4 دی ماه 1389، زمین‌لرزه‌ای با بزرگای گشتاوری 4/4 در فاصله 52 کیلومتری جنوب‌شرقی محمدآباد ریگان در استان کرمان، به وقوع پیوست. لرزه‌خیزی بالای منطقه با 12 مورد زمین‌لرزه با بزرگای بالای 5 در سده گذشته، نشان‌دهنده خطر بالای منطقه از دید زلزله شناسی مهندسی و جنبش ‌نیرومند ‌زمین است. یکی از روشهای شبیه‌سازی زمین‌لرزه‌ها، روش تابع تجربی‌گرین برای مدل‌سازی جنبش‌های نیرومند زمین با استفاده از پس‌لرزه‌های یک زمین‌لرزه بزرگ است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های شبکه موقت لرزه‌نگاری نصب شده در منطقه، به شبیه‌سازی نگاشت‌های پس‌لرزه ذکرشده با استفاده از تابع تجربی گرین و نرم افزارEMPSYN پرداخته‌ می‌شود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که شباهت خوبی بین شکل موج و طیف دامنه شبیه‌سازی‌شده و مشاهده‌شده در ایستگاه‌های لرزه‌نگاری وجود دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Simulating Rigan's Aftershock On 25 Dec 2010 Using EGF Method
Authors
zahra naghipour, Ali Songhori, mehrdad pakzad, Ahmad Sadidkhouy
Abstract
On 25 Dec 2010, an aftershock with Mw 4.4 Occurred in a distance of 52 km Southeast of Mohammadabad Rigan in Kerman province. Over the last Century, there have been 12 earthquakes with magnitudes over 5, indicating high seismicity of the region, which is important for engineering seismology and strong ground motion simulation studies. We used empirical Green's functions and the temporary seismic network data to model the aftershock waveforms in the region. The simulation of the aftershock waveforms was calculated by EMPSYN software. There are close similarities between observed and modeled waveforms and amplitude spectra in the in the station's seismological region.
Keywords
Simulation, Empirical Green's Functions, Rigan's Aftershock