ردیابی ناهمگنی های زیرسطحی پیرامون برج میلاد تهران با روش طنین سنجی خردلرزه ای
عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
2دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
3گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
چکیده
برپایه مدل سازی های عددی، ناهمگنی های پوسته زمین طیف میدان خردلرزه ای با فرکانس پایین را دچار آشفتگی می کند. به صورتی که دامنه (شدت) طیفی میدان خردلرزه ای در مواجهه با ناهمگنی های پرسرعت لرزه ای، کاهش و در تعامل با ناهمگنی های کم سرعت لرزه ای افزایش می یابد. بهره گیری از این ویژگی با هدف ردیابی ناهمگنی های پوسته چون پهنه های گسلی و میدان های نفتی و گازی، با عنوان فناوری طنین سنجی خردلرزه ای یا MSM توسط پژوهشگران روسی پیشنهاد شده است. MSM یک روش لرزه نگاری غیرفعال تک ایستگاهی است که با پردازش و تحلیل ارتعاشات محیطی به شناسایی ساختارهای زیرسطحی می پردازد. در پژوهش حاضر، به منظور ردیابی ناهمگنی-های پوسته پیرامون برج میلاد تهران، عملیات برداشت خردلرزه ها توسط پروفیل لرزه ای انجام شده و سپس با روش MSM پردازش شده اند. با بررسی بی هنجاری های حاصل از روش MSM و انطباق آن ها با شواهد ریخت زمین ساختی موجود در سطح زمین، نشانه هایی از کارکرد پهنه های گسلی در این گستره ارائه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Detection of subsurface heterogeneities around the Milad Tower of Tehran using the microseismic sounding method
Authors
Aria Abooali, Habib Rahimi, Mohammad Foroutan, Ahmad Zarean
Abstract
Based on numerical modeling, crustal heterogeneity disturbs the spectrum of the low-frequency microseismic field by decreasing spectral amplitudes at the Earth surface over high-velocity heterogeneities and increasing them above low-velocity heterogeneities. This trait is used to detect crustal heterogeneity at depth, especially to identify oil and gas fields using the microseismic sounding method or MSM technique as proposed earlier by Russian researchers. The MSM is a single-station passive seismic method in which subsurface structures can be identified by processing and analyzing ambient vibrations. In this study, to detect the crustal heterogeneities around the Milad Tower of Tehran, the microseisms are collected by a seismic profile and processed using the MSM. The microseismic signatures of several fault zones have been identified and presented by examining the MSM anomalies and their coherency with the morphotectonic investigations.
Keywords
MSM, Measuring ambient vibration, crustal heterogeneities, Passive seismology