مطالعه اقلیم شناختی رخداد بندال های زمستانه در نیم کره شمالی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1910-NIGS
نویسندگان
گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
بندال جوّی یکی از پدیده های دینامیکی مهم عرض های میانی است که می‌تواند سبب ایجاد رخدادهای حدّی اقلیمی شود. هدف از این پژوهش مطالعه اقلیم شناختی رخداد بندال های زمستانه در نیم کره شمالی است. بدین منظور، با بهره گیری از داده های JRA55 طی دوره 1959-2020، با استفاده از رهیافت تاوایی پتانسیلی-دمای پتانسیلی و در نهایت با استفاده از شاخصی برای بندال برمبنای شکست موج راسبی به اقلیم شناسی رخداد بندال پرداخته شد. بر این اساس با مطالعه ای اقلیم شناختی، توزیع مکانی-زمانی و تحلیل روند بندال در نیم کره شمالی بررسی شد. نتایج نشان داد قطاع اروپا-اطلس و غرب آسیا به ترتیب از مکان های اصلی تشکیل و وقوع بندال در نیم کره شمالی هستند و قطاع سواحل غربی آمریکای شمالی و آرام مرکزی در رتبه بعدی قرار دارند. علاوه براین، تحلیل روند سری زمانی سامانه های بندالی در دو قطاع غرب آسیا و سواحل غربی آمریکای شمالی (قطاع اروپا-اطلس) نشان داد که فراوانی این سامانه دارای روند معنی دار (غیرمعنی‌دار) افزایشی (کاهشی) است.
کلیدواژه ها
 
Title
A Climatology of Winter Blocking in Northern Hemisphere
Authors
Kamel Azarm, Ali R Mohebalhojeh, Mohammad Mirzaei
Abstract
Atmospheric blocking is an important dynamic phenomenon in middle latitudes with potential to cause severe weather events. This study aims to investigate the climatology of wintertime blocking in the Northern Hemisphere. The JRA55 reanalysis data for the period 1959–2020 was used with potential vorticity–potential temperature framework to carry out the climatological analysis of blocking occurrence by using a blocking index based on Rossby wave breaking. Results showed that the Euro-Atlantic and West-Asian sectors are, respectively, the main places for the formation of blocking in the Northern Hemisphere, while the west coast of North America, and Central Pacific are next in rank. In addition, the trend analysis of the time series of blocking episodes in the two sectors of West-Asia and the west coast of North America (Euro–Atlantic sector) showed that the frequency of blocking occurrence has a significant (non-significant) increasing (decreasing) trend.
Keywords
Atmospheric blocking, potential vorticity, trend analysis, wave breaking index, climatology, JRA55