تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرها و وارون‌سازی لر‌زه‌ای در یکی از میدان‌های نفتی ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1965-NIGS
نویسندگان
1گروه آموزشی اکتشاف،دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
2گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
3گروه اکتشاف ، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
4گروه اکتشاف- دانشکده معدن- دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان- ایران
چکیده
تعیین صحیح و دقیق مدل سه بعدی تخلخل از مراحل ضروری برای کاهش ریسک و هزینه مراحل حفاری و بهره برداری از مخازن می‌باشد. نظر به هزینه بالای حفاری‌های اکتشافی، شرکتهای نفتی ترجیح می‌دهند از روش‌های جایگزین برای تعیین مدل تخلخل استفاده کنند. این مطالعه با استفاده از اطلاعات دو حلقه چاه در یکی از میادین جنوب غرب کشور انجام شده است و سه روش وارون‌سازی باند محدود، خارهای پراکنده و بر پایه مدل را با هدف تخمین امپدانس صوتی به عنوان یک نشانگر مهم که حساسیت بالایی به تخلخل دارد بررسی نموده است که از این میان روش بر پایه مدل بهترین تخمین را با همبستگی 99 درصدی با امپدانس صوتی در محل چاه‌ها ارائه نمود. سپس، با اعمال دو روش تحلیل رگرسیون چند نشانگری با خطای تخمین 3/3 درصد و شبکه عصبی احتمالاتی با خطای 9/2 درصد به تخمین مدل تخلخل در کل محدوده مخزن مورد مطالعه انجامید.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of porosity via seismic attributes and data inversion in an Iranian oil field
Authors
Maryam Rahmani, Sayyed Mohammad Abtahi Forooshani, Hamzeh Sadeghi Sorkhani, Nader Fathianpour
Abstract
Correct and accurate determination of the three-dimensional porosity model is one of the necessary steps to reduce the risk and cost of drilling and operation of reservoirs. Regarding the high outlay needed for exploratory drilling, oil companies prefer to use alternative techniques to estimate the porosity model. This study was performed using the information of two wells in one of the southwestern fields of Iran and with three methods of limited band, sparse spike and model-based inversions with the aim of estimating the acoustic impedance as an important attribute that has a high sensitivity to porosity. Here, the model-based inversion gave the best estimation with a 99% correlation with acoustic impedance at the wells. Then, implementing two methods of multi-attributes regression analysis with an error 3.3% and a probabilistic neural network with an error 2.9% led to estimating the porosity model in the entire reservoir.
Keywords
Porosity estimation, Seismic inversion, Model-based inversion, Multi-attributes regression analysis, Neural network