تخمین عمق و ضخامت باند زغال محدوده معدنی زغال سنگ زرند توسط روش توموگرافی الکتریکی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1830-NIGS
نویسندگان
شرکت سنگ آهن گهر زمین
چکیده
روش توموگرافی الکتریکی بر مبنای روش معکوسسازی استوار است که قادر به مدلسازی توزیع مقادیر مقاومت ویژه تحت هر گونه شرایط توپوگرافی می‌باشد. در این پژوهش، مطالعات توموگرافی الکتریکی دو بعدی در یک محدوده معدنی زغال سنگ با 13 پروفیل در 9 موقعیت بر باند زغال و با فواصل 50 متری و طول متوسط 400 متر طراحی و با استفاده از آرایش‌های الکترودی قطبی- دوقطبی و دوقطبی- دوقطبی برداشت شده است. با تهیه مقاطع دو بعدی حاصل از مدلسازی معکوس با نرمافزار. RES2DINV ضخامت باند زغال تخمین زده شد.
بررسی پروفیل‌های برداشت شده نشان می‌دهد که تقریبا در همه پروفیل‌ها زون‌های با مقاومت الکتریکی پایین و منطبق بر موقعیت باندهای زغالسنگ در داخل زمینه با مقاومت الکتریکی بالا وجود دارد. زمینه با مقاومت الکتریکی بالا مرتبط با ماسه سنگ و سیلت استون و نتایج بدست آمده با مقایسه با لاگ گمانه-های حفر شده دقت روش فوق را در تعیین پارامترهای توده معدنی زغال سنگ را تایید می‌کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of depth and thickness of Charcoal band by electric tomography method
Authors
mohammad rasool nikbakhsh, mehrdad sabzi shahrbabaki, hamed shamsoddini
Abstract
The electrical tomography method is based on the inversion method, which is able to model the distribution of resistivity values under any topographic conditions. In this study, two-dimensional electrical tomography studies in a coal mineral range with 9 profiles on the coal band with distances of 50 meters and an average length of 400 meters have been designed and harvested using polar-bipolar and bipolar-bipolar electrode arrangements. . By preparing two-dimensional sections obtained from reverse modeling with RES2DINV software. Coal bond thickness was estimated. Examination of the harvested profiles shows that in almost all profiles there are zones with low electrical resistance and corresponding to the position of coal bands inside the field with high electrical resistance. The field with high electrical resistance is associated with sandstone and siltstone.
Keywords
Electrical tomography, Charcoal band, Dipole-dipole array