تحلیل سازوکار کانونی زمینلرزه هفتم آذر ماه 1400 قائن با بزرگای 5

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1849-NIGS
نویسندگان
1عضو هیات علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2گروه فیزیک،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
چکیده
چکیده
امروزه تعیین سازوکار کانونی زمینلرزه ها به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای مرتبط با چشمه های لرزه ای از اهمیت بالایی در مطالعات زلزله شناسی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تحلیل سازوکار کانونی زمینلرزه هفتم آذرماه 1400 (مطابق با 28/11/ 2021 م.) است که در 58 کیلومتری جنوبی غربی شهر قائن از توابع خراسان جنوبی با بزرگای 5 در مقیاس محلی رخ داده است. محاسبه سازوکار کانونی این زمینلرزه براساس سه روش 1) قطبش (پلاریته) اولین رسید موج P ، 2) تلفیق قطبش اولین رسید موج P و نسبت دامنه های امواج P به S و 3) مدل سازی شکل موج برای حل تانسور گشتاور لرزه ای انجام می شود. علاوه بر آن وضعیت لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با تاکید بر معرفی روند و سازوکارگسل های اصلی منطقه بررسی می شود. در این پژوهش سازوکارکانونی غالب برای این زمینلرزه از نوع امتداد لغز راستگرد محاسبه شده است که با رژیم لرزه خیزی منطقه و سازوکار غالب گسل های منطقه همخوانی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
The Qaen (East of Iran) Earthquake November 28, 2021: Fault Plane Solution based on Moment Tensor Solution
Authors
Gholam Javan Doloei, Mohaddeseh Assar Enayati
Abstract
Today, determining the focal mechanism of earthquakes as one of the most important parameters related to seismic sources is of great importance in seismlogical studies. The purpose of this study is to analyze the focal mechanism of the 28th November 2021 earthquake, which occurred 58 km southwest of the city of Qaen in the province of Southern Khorasan with a magnitude of 5 on a local scale. The calculation of the focal mechanism of this earthquake is based on three methods: 1) Polarization (polarity) of the first P-wave arrival, 2) Combination of polarization of the first P-wave arrival and the ratio of P to S amplitudes, and 3) Waveform modeling to solve the seismic moment tensor. In addition, the historical and instrumental seismicity situation is examined with emphasis on introducing the main trends and mechanisms of the faults. In the present study, the predominant focal mechanism of this earthquake has been calculated as a right-lateral strike-slip type, which is consistent with the predominant mechanism of faults in the region.
Keywords
Keywords: amplitude ratio, Earthquake, Focal mechanism, seismic moment inversion, Southern Khorasan