بررسی تغییرات در روند تعداد تجمعی ناهنجاری‌های مغناطیسی قبل و بعد از زمین‌لرزه با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1899-NIGS
نویسندگان
1گروه زلزله شناسی - مؤسسه ژئوفیزیک - دانشگاه تهران - تهران - ایران
2گروه زلزله شناسی - مؤسسه زئوفیزیک-دانشگاه تهران
3گروه فیزیک - دانشکده علوم پایه - دانشگاه رازی
چکیده
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند لرزه‌خیز آلپ-هیمالیا همواره در معرض خطر وقوع زمین‌لرزه‌های مخرب قرار دارد و تاکنون چندین زمین‌لرزه بزرگ در آن به وقوع پیوسته است که باعث خسارات مالی و جانی زیادی شده است که توجه به زمین‌لرزه و تحقیق در زمینه‌های مختلف آن را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر کرده است در این تحقیق زمین‌لرزه‌هایی که از سال 2014 تا 2021 در محدوده کشور ایران با بزرگی بالای 5.5 به وقوع پیوسته است موردبررسی قرار گرفتند. بدین منظور از داده‌های ماهواره‌ای میدان مغناطیسی برداری تمام‌مسیرهایی که از نزدیکی محل وقوع زمین‌لرزه عبور کرده‌اند در فاصله زمانی دو ماه قبل وقوع تا یک ماه بعد آن مورداستفاده قرار گرفتند تا ناهنجاری‌هایی که از یک مقدار آستانه انحراف معیار بالاتری دارند بررسی و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرند. درنهایت با برازش تابع سیگموئید بروی تعداد تجمعی ناهنجاری‌ها وقوع زمین‌لرزه‌های موردبررسی قابل پیش‌بینی شدند . با استفاده از بانک داده موجود در 90 درصد موارد وقوع زمین‌لرزه‌های بررسی‌شده در این مطالعه، بی‌هنجاری‌های پیش‌نشانگری چند ساعت تا یک ماه قبل وقوع زمین‌لرزه‌ها مشاهده می‌شوند.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of changes in the cumulative number of magnetic anomalies before and after earthquakes using satellite data
Authors
homayoon alimoradi khomartaji, Habib Rahimi, Mohsen Ovaisi Moaakhar
Abstract
Iran is always at risk of destructive earthquakes due to its location on the Alpine-Himalayan seismic belt, and several large earthquakes have occurred there so far, which have caused a lot of financial and human losses. Variety has made it a necessity and inevitable. In this study, earthquakes that occurred from 2014 to 2021 in Iran with a magnitude above 5.5 were investigated. For this purpose, magnetic field satellite data were used to analyze all the orbits that passed near the earthquake site between two months before the occurrence and one month after it, in order to study and analyze anomalies that have a higher standard deviation threshold. To be placed. Finally, by fitting the sigmoid function to the cumulative number of anomalies, the occurrence of the studied earthquakes was predicted. Using the existing database in 90% of the occurrence of earthquakes studied in this study, pre-indication abnormalities are observed a few hours to a month before the occurrence of earthquakes.
Keywords
Precursors, Sigmoid, Earthquake, Satellite data, magnetic field, Anomaly