نویسنده = مهدی ماهری پیرو
تعداد مقالات: 3

1 توموگرافی دو بعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه
فاطمه گمار*؛ مهدی ماهری پیرو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 کالیبراسیون بزرگای محلی برای ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ احمد میرهاشمی؛ عبدالرضا قدس؛ عباسی ، مجید زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.68 MB)

3 توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ عبدالرضا قدس؛ استفانی دانر؛ مریم اکبرزاده اقدم؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)