نویسنده = مجید معهود
تعداد مقالات: 9

1 تغییرات زمانی ضریب Q قبل و بعد از وقوع زلزله اهر-ورزقان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

2 تخمین سریع بزرگا و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه B−Δ شمال غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

3 بررسی تأثیر آبگیری سد داریان بر لرزه‌خیزی منطقه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.08 MB)

4 مطالعه کاهندگی امواج زلزله در منطقه فریمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (852.68 K)

5 کاهندگی امواج کدا در منطقه سرپل ذهاب با استفاده از شتاب نگاشت ها و لرزه نگاشت ها
احسان شارخی رضایی*؛ حمید خسروی؛ معهود، مجید زلزله؛ جوان دلویی، غلام زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.45 K)

6 روش جدید تخمین بزرگای زمین‌لرزه در سامانه‌های هشدار به‌هنگام برای منطقه قم، ایران
حمیده طاهری نیا*؛ مجید معهود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.99 K)

7 بررسی لرزه خیزی القایی منطقه سد داریان، غرب ایران
راحله سادات شیریزدی*؛ مجید معهود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.14 K)

8 طیف میانگین شرطی در نیمه غربی ایران
مجید معهود*؛ داریوش شفیعی؛ حمید زعفرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (429.98 K)

9 بررسی اثرات ساختگاهی زلزله های دوگانه فین هرمزگان
مجید معهود*؛ پرندوش شاه محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.65 K)