نویسنده = ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی
تعداد مقالات: 14

1 بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران
سمیه عبدالهی*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ هرمان زین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

2 گرادیومتری گرانی سنجی
ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720.32 K)

3 الگوریتمی سریع برای وارون‏ سازی داده‏ های گرانی‏ سنجی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین تصادفی
سعید وطن خواه گرانی*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی؛ رزماری انه رنات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (567.96 K)

4 ارزیابی قابلیت‌های انتگرال نوع کوشی در مدل‌سازی داده‌های گرانی
نازنین محمدی*؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله

5 Geophysical data processing and modeling by open source resources in Python
ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.64 K)

6 2-D inversion of gravity data including depth weighting and compactness constraints: a case study on the data set of the manganese mine of Safo
رامین ورفی‌نژاد*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.49 K)

7 مدل سازی تئوری توابع ادمیتنس و کوهرنس لیتوسفر
سمیرا قلعه نویی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.89 K)

8 تعیین ضخامت الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های گرانی سنجی مطالعه موردی: منطقه ای شامل بلوک های گلپایگان، قم و آران
سمیرا قلعه نویی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (498.63 K)

9 Imaging deep structures of Makran subduction zone by 3D joint inversion of gravity data and Rayleigh wave group velocities
سمیه عبدالهی*؛ هرمان زین؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (649.53 K)

10 Crustal and upper mantle structures of SE Iran by combined surface wave velocity analysis and gravity modeling
سمیه عبدالهی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ هرمان زین؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (544.26 K)

11 وارون‏سازی داده‏ های گرانی‏ سنجی با استفاده از تئوری گراف؛ کاربرد روش بر روی سه نمونه داده واقعی
سوسن سودمند نیری*؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (410.51 K)

12 Bouguer and terrain corrections in one step through forward modeling in Python
منصوره خالقی یله گنبدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.92 K)

13 رویکرد جدید تصحیحات تخته بوگه و توپوگرافی با استفاده از مدلسازی پیشرو در محیط منبع بازپایتون
ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی*؛ راضیه صفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.78 K)

14 اعمال اویلر بهبودیافته و تجانس فاز روی داده‌های گرانی سایت معدنی منگنز صفو
سیمین مرادی*؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (442.15 K)