نویسنده = حسن مومیوند
تعداد مقالات: 2

1 کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری
جعفر ولی*؛ حسن مومیوند؛ آقای فرنوش حاجی زاده؛ فریبرز طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.11 K)

2 ارایه مدل هیسترسیس خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن کربناته
جعفر ولی*؛ فرنوش حاجی زاده؛ حسن مومیوند؛ فریبرز طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.65 K)