کلیدواژه ها = Joint Inversion
تعداد مقالات: 5

1 مطالعه‌ ساختارهای عمیق در زیر فلات ایران با استفاده از برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و منحنی پاشش امواج سطحی
مجتبی ناموران*؛ تاتار، محمد زلزله؛ متقی، خلیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 Imaging deep structures of Makran subduction zone by 3D joint inversion of gravity data and Rayleigh wave group velocities
سمیه عبدالهی*؛ هرمان زین؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (649.53 K)

3 Joint interpretation Versus joint inversion of DC resistivity and magnetometry data
رامین ورفی‌نژاد*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (354.18 K)

4 وارون سازی توامان سه‏ بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان و پایدارکننده نُرم یک
مصطفی قارلقی*؛ سعید وطن خواه؛ شوانگ لی یو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.17 K)

5 A generalized framework for Lp-norm joint inversion of gravity and magnetic data
سعید وطن خواه*؛ شوانگ لیو؛ رزماری انه رنات؛ شیانگ یان هو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.03 K)