کلیدواژه ها = پین
تعداد مقالات: 5

1 پین های فلزی آینه مقعر نور زحل در چگالی سطحی زمین
هرمز رشیدی مهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.25 K)

2 صوت مغناطیسی پین زحل در فضای انگسترمی آینه مقعر
هرمز رشیدی مهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.08 K)

3 نظریه دانسیته یونی نشر پین الکترونی در فیزیک پلاسروم
هرمز رشیدی مهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.42 K)

4 رابطه تعریف پین صوت یا هم سطحی کهکشان در آینه مقعر کوانتش نورخورشید
هرمز رشیدی مهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (141.03 K)

5 نظریه تعریف طول موج در تعریف پین در نظریه الکتروستاتیک نور خورشید و تعریف زمان
هرمز رشیدی مهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.75 K)