کلیدواژه ها = Iran
تعداد مقالات: 19

1 بررسی آماری زمین‌لرزه‌های ایران در سال 1396
علی مرادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

2 مقایسه نتایج داده گواری به روش 3D-Var در مقیاس همرفتی با استفاده از مدل WRF و HARMONIE در منطقه غربی ایران
ابوالفضل نیستانی*؛ قادر، سرمد هواشناسی؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.07 MB)

3 تاثیر استفاده از داده های شرایط اولیه و مرزی مختلف بر دقت پیش بینی های سطحی با تفکیک بالا با استفاده از مدل WRF در منطقه غرب ایران
ابوالفضل نیستانی*؛ قادر، سرمد هواشناسی؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.11 MB)

4 انحراف معیار تک ایستگاهی برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری ایران
امیر صادقی باقرآبادی*؛ Abdelkrim Aoudia؛ نجمیه محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.99 MB)

5 تحلیل همبستگی مکانی داده های شبکه شتابنگاری ایران
امیر صادقی باقرآبادی*؛ Abdelkrim Aoudia؛ نجمیه محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (370.78 K)

6 بررسی تغییرات نرخ لرزه خیزی در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران
سید ناصر هاشمی*؛ پرستو جمشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (432.43 K)

7 Detection of landslide geometry using ERT, A case study: the tunnel of Kermanshah-Khosravy rail way
اصغر آزادی*؛ صادق مقدم؛ عرفان صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (456.24 K)

8 بررسی آماری جست بادهای همرفتی و غیرهمرفتی در محدوده ایران
محمد حسام محمدی*؛ امیرحسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.25 K)

9 پیش بینی بارش در مقیاس همرفتی، آیا داده گواری تاثیر مثبتی دارد؟
ابوالفضل نیستانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (489.53 K)

10 Two-dimensional magnetotelluric modeling of the Sabalan geothermal field using MT2DInvMatlab inversion source codes
غلامعباس فنایی خیرآباد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (485.34 K)

11 بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله
جلال علی آبادی؛ سید کیوان حسینی زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.08 K)

12 Estimation of b-value without levels of completeness (MC)
سهیل عزیزی*؛ نوربخش میرزایی؛ جواد کاظمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (490.04 K)

13 توزیع مکانی و زمانی ازون وردسپهری در منطقه ایران در دوره ۲۰۱6-۲۰۱2
مهسا دامن افشان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

14 Determination of geotechnical parameters using refraction seismic method
اصغر آزادی*؛ صادق مقدم؛ محمد جعفری؛ عباس علیان نژادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.77 K)

15 روش جدید تخمین بزرگای زمین‌لرزه در سامانه‌های هشدار به‌هنگام برای منطقه قم، ایران
حمیده طاهری نیا*؛ مجید معهود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.99 K)

16 مطالعه همدیدی-دینامیکی بارش‌های فرین ماه مارس 2019 در ایران
عباس رنجبر سعادت آبادی؛ فرانک بهرامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (603.2 K)

17 مقایسه بارش مربوط به نسخه‌های 4 و 5 محصولات IMERG در شمال‌غرب ایران
احسان تقی‌زاده قوژدی؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*؛ ایران نژاد، پرویز هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.32 K)

18 بررسی لرزه خیزی القایی منطقه سد داریان، غرب ایران
راحله سادات شیریزدی*؛ مجید معهود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.14 K)

19 برآورد تعینی خطر لرزه ای در شهر تبریز با استفاده از سیسـتم فازی
ملیکه اسلامی*؛ فتانه تقی زاده فرهمند؛ نرگس افسری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.64 K)