کلیدواژه ها = ضریب همبستگی
تعداد مقالات: 2

1 بکارگیری نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی جهت تخمین اشباع شدگی آب
بهاره فریدونی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

2 استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه تابع شعاعی برای تخمین نفوذپذیری سنگ مخزن
مجید باقری*؛ هادی رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (766.22 K)