کلیدواژه ها = فیزیک سنگ
تعداد مقالات: 11

1 بهبود مدل فیزیک سنگی هرتز-میندلین در یکی از مخازن ماسه سنگی خلیج فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.27 K)

2 کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.11 K)

3 بررسی و مقایسه ی روابط مختلف فیزیک سنگ به منظور محاسبه ی مدول خشک سنگ در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

4 تعیین نوع منافذ با استفاده از مدل‌سازی فیزیک سنگی در یکی از مخازن کربناته ایران
مریم السادات میرکمالی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسین حسنی؛ محمدرضا صابری؛ سجاد ذبیحی
مشاهده مقاله

5 شناسایی سنگ شناسی ها با استفاده از مدلسازی فیزیک سنگی در یکی از مخارن کربناته ایران
مهدی مصلحت*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدرضا صابری؛ نرگس آهنگریان
مشاهده مقاله

6 تخمین سرعت موج برشی با استفاده از روش‌های فیزیک سنگ در یک از مخازن کربناته جنوب غرب ایران
اسماعیل مکاریان*؛ رسول حمید‌زاده مقدم؛ پدرام نمازی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (550.38 K)

7 تعیین لیتوفاسیس با استفاده از روشِ فیزیک سنگ در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران
ایرج بارانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.97 K)

8 تخمین اشباع گاز با استفاده از مدلسازی و آنالیز پاشش امواج لرزه ای
علی میثاقی*؛ زهرا مددی؛ لطیف صمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.58 K)

9 ارائه روشی نوین جهت تخمین سرعت برشی از روی روابط فیزیک سنگ با اعمال اثر لیتولوژی و سیال
محمد دالوند؛ فلاحت، رضا لرزه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.25 K)

10 بررسی امکان سنجی لرزه نگاری چهاربعدی در یکی از مخازن کربناتی جنوب غرب ایران
اسماعیل مکاریان*؛ نوید شادمنامن؛ مریم میرهاشمی؛ پدرام نمازی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.78 K)

11 استفاده از نگار انحراف سرعت برای تخمین نسبت ابعادی حفرات متغیر با عمق
فاطمه بزرگی*؛ مجید نبی بیدهندی؛ رضا فلاحت؛ فروغ فرخ نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (436.43 K)