کلیدواژه ها = تابع گیرنده
تعداد مقالات: 7

1 مطالعه ساختار عمیق منطقه برخوردی زاگرس
متقی، خلیل زلزله*؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.43 K)

2 لرزه خیزی کمان لرستان در کمربند ساده چین خورده زاگرس
محمدرضا جمال ریحانی*؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (651.84 K)

3 توپوگرافی لایه های مرزی در منطقه گذاراز گوشته بالایی به گوشته پایینی در خاورمیانه با استفاده از داده های تابع گیرنده
ایوب کاویانی*؛ مرادی، علی زلزله؛ Eric Sandvol؛ Georg Rümpker؛ Zheng Tang؛ Martin Mai
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

4 ناهمسانگردی لرزه‌ای پوسته در البرز غربی
شهرام احمدی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ مریم هنرمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

5 تجزیه هارمونیک توابع گیرنده برای بررسی ناپیوستگی ها در مکران
سارا عباسی*؛ خلیل متقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.52 K)

6 تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs با استفاده از روش ژو و کاناموری در خوزستان
غزاله شیرانزایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.52 K)

7 تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs در شمال زون لرزه زمین ساختی زاگرس با استفاده از روش اصلاح شده ژو و کاناموری
غزاله شیرانزایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (640.44 K)