نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 12

1 Modeling of uniaxial compressive strength using P and S waves in dry and saturated sandstone: a Case study on sandstones in Kashafrud and Shurijeh Formation in Kopet Dagh basin
مرجان شاهین فر*
مشاهده مقاله

2 برونیابی دقیق میدان‌موج لرزه‌ای با استفاده از یک روش‌ بازگشتی ترکیبی
فرزاد مرادپوری*؛ حمید ثابتی
مشاهده مقاله

3 بررسی لرزه‌خیزی القایی در فعالیت‌های استخراج نفت و گاز
بیتا نیازپور محصل*؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله

4 گمانه زنی برای اکتشاف هیدروکربن به روش الکترومغناطیس گذرا
علیرضا انصاری*؛ میرستار مشین چی؛ حسین ملهم
مشاهده مقاله

5 پیش‌بینی فشارمنفذی با سرعت لرزه‌ای حاصل از آنالیز چند نشانگری
ایرج مداحی*؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی-کلاته
مشاهده مقاله

6 بررسی اطلاعات طیفی زمین لرزه 25نوامبر 2018 سرپل‌ذهاب در کرمانشاه
ناهید خودی آغمیونی؛ مهرداد مصطفی زاده*
مشاهده مقاله

7 تحلیل تغییرات میدان تنش لرزه ای در منطقه البرز
مهرداد مصطفی زاده*؛ ناهید خودی آغمیونی؛ لیلا مهشادنیا
مشاهده مقاله

8 امکان‌سنجی استفاده از نرم‌افزار PRESTo به منظور سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه با رویکرد تخفیف خسارات ناشی از زلزله در مناطق نفت‌خیز
سید سروش انفرادی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله

9 مدل‌سازی وارون داده‌های مغناطیسی در محل اندیس معدنی مس سوناجیل
زهرا سلطانی*؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ سیامند فتحی بایزید آبادی
مشاهده مقاله

10 قطعه‌بندی تصاویر سنگ با استفاده از یادگیری عمیق
صادق کریم پولی*؛ پژمان طهماسبی
مشاهده مقاله

11 استفاده از نشانگرهای لرزهای برای شناسایی گلفشان در دشت گرگان
فاطمه آزادبخت؛ مهرداد سلیمانی منفرد*؛ امین روشندل کاهو؛ علی رادفر
مشاهده مقاله

12 تولید انرژی الکتریکی(برق) از گازهای ارسالی به سمت فلرفازهای 10-1پارس جنوبی
حنظله مرادی*
مشاهده مقاله