آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-09-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-10-15
تاریخ شروع کنفرانس
1402-11-12 08:30
تاریخ پایان کنفرانس
1402-11-12 17:00