وبینار آموزشی تدوین پروپزال پژوهشی پایانامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا
1399-10-06
وبینار آموزشی تدوین پروپزال پژوهشی پایانامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار می نماید:

وبینار آموزشی تدوین پروپزال پژوهشی پایانامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا

توسط آقای دکتر غلام جوان دلویی

https://eseminar.tv/wb20254