شرکت کننده محترم لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:

 

1- افرادی که مقاله آنها به صورت شفاهی پذیرفته شده است، بایستی فایل ارائه خود را طبق فرمت کنفرانس تهیه و تنظیم نمایند.

 

2- به منظور مشاهده فرمت ارائه مقاله شفاهی و پوستری به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

https://www.nigsconference.ir/page_4484.html

 

3- افرادی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است، بایستی پوستر خود را  طبق فرمت کنفرانس تهیه و چاپ (سایز 70در 100 عمودی) نموده و در روز کنفرانس بر اساس برنامه زمان بندی نصب نمایند.

 

6- چنانچه شخص ارائه دهنده مقاله و یا نماینده وی در زمان ارائه مقاله یا پوستر حضور نداشته باشد، گواهی آن مقاله صادر نمی گردد.

 

7- مراسم پذیرش و افتتاحیه در روز سه شنبه مورخ 1401/09/01از ساعت 8:30 صبح در سالن شهید احمدی روشن واقع در ساختمان شماره 3 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران آغاز می گردد. 


جدول ارائه مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران بر اساس موضوع مقاله در پنج گروه کلی به شرح ذیل تقسیم بندی شده است. 

گروه دانلود فایل مکان برگزاری
 گروه لرزه شناسی  ساختمان شماره 3  
 گروه زلزله شناسی (1 و 2)  ساختمان شماره 3  
 گروه پتانسیل (1 و 2) ساختمان شماره 2 
 گروه فیزیک فضا ساختمان شماره 3 

  دانلود  شفاهی و پوس