نویسنده = احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی
تعداد مقالات: 8

1 ارزیابی برآوردهای بارش GPM بر روی منطقه شمال‌غرب ایران
احسان *تقی‌زاده؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (825.59 K)

2 بررسی فراوانی تاشدگی‌ وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا با استفاده از داده‌های ERA-interim در دوره 2011 تا 2015
رضا برهانی؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*؛ سرمد قادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

3 اثر گرمایش زمین بر مسیرتوفان مدیترانه در فصل زمستان
شاهین عالم زاده؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (961.73 K)

4 تغییرات اقلیمیِ گردشِ موسِمیِ تابستانۀ جنوب‌غرب آسیا در وردسپهر زِبَرین
شاهین عالم زاده؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ محمدعلی نصراصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (975.91 K)

5 تحلیل دینامیکی تاشدگی‌های عمیق وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال 2015
رضا برهانی؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

6 به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل داده های فرسایش پذیری رسوبات ریزدانه در محیط های دریایی
ابراهیم حمیدیان*؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی؛ حق شناس، سید عباس هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (781.23 K)

7 تأثیر NAO بر ارتباط بین مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه
آمنه ملاشریفی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

8 شبیه‌سازی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه‌زایی با استفاده از مدل WRF
منصوره عبداللهی*؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی؛ میرزائی، محمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)