محورهای علمی کنفرانس

 

فیزیک زمین

 

 

زلزله‌شناسی

لرزه‌شناسی

گرانی‌سنجی

ژئومغناطیس

ژئوالکتریک

الکترومغناطیس

پیش‌نشانگرهای ‌زمین‌لرزه

ژئوفیزیک محاسباتی

زمین‌گرمائی

سنجش از دور در علوم زمین

سن‌سنجی و زلزله‌شناسی دیرین

فیزیک و مکانیک ‌سنگ

 ژئودینامیک، لرزه زمین ساخت و تکتونیک فعال

ژئوفیزیک اکتشافی نفت

 

فیزیک فضا

 

دینامیک و فرایندهای گردش کلی جو

اقلیم­ شناسی فیزیکی و فرایندهای سطحی

دینامیک شاره­ ها

فیریک و فرایندهای ترمودینامیکی جو

هیدرولوژی و هواشناسی آبشناسی

پیش­بینی جوی وپدیده­ های میان مقیاس

فیزیک خورشید، نجوم و کیهان­شناسی

مدلسازی عددی جو و اقیانوس

ازن و آلودگی هوا

مسائل زیست محیطی  و مدلسازی آلودگی آب و هوا

فیزیک دریا و فرایندهای ساحلی

شیمی جو – اندر کنش هواویز، ابروتابش

سنجش از دور جو و اقیانوس