محورهای علمی کنفرانس


فیزیک زمین

 • زلزله‌شناسی
 • لرزه‌شناسی
 • گرانی‌سنجی
 • ژئومغناطیس
 • ژئوالکتریک
 • الکترومغناطیس
 • پیش‌نشانگرهای ‌زمین‌لرزه
 • ژئوفیزیک محاسباتی
 • زمین‌گرمایی
 • سنجش از دور در فیزیک زمین و فضا
 • سن‌سنجی و زلزله‌شناسی دیرین
 • فیزیک ‌و مکانیک سنگ
 • ژئودزی
 • ژئودینامیک و لرزه زمین ساخت

فیزیک فضا

 •   دینامیک و فرایند های گردش کلی جو
 • اقلیم شناسی فیزیکی و فرایندهای سطحی
 • دینامیک شاره ها
 • فیزیک و فرایندهای ترمو دینامیکی جو
 • هیدرولوژی و هواشناسی آبشناسی
 • سنجش از دور جو و اقیانوس
 • پیش بینی جوی و پدیده های میان مقیاس
 • مدلسازی عددی جو و اقیانوس
 • ازن و آلودگی هوا
 • فیزیک دریا و فرایندهای ساحلی
 • مسائل زیست محیطی  و مدلسازی آلودگی آب و هوا
 •  شیمی جو – اندر کنش هواویز، ابرو تابش
 • فیزیک خورشید، نجوم و کیهان‌شناسی