حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده نقره ای
شرکت انرژی دانا
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
EAGE
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
شرکت عملیات اکتشاف نفت