اهداف کنفرانس

  • آشنایی با تازه‌ترین دستاوردهای علمی و فنی
  • ارایه نتایج فعالیت‌های پژوهشی محققان و دانشجویان
  • ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر علمی بین پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان
  • ارتقاء سطح علمی و فنی دانش ژئوفیزیک و علوم وابسته
  • ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر بین محققین و صنعت
  • توسعه ارتباط میان مراکز آموزشی- پژوهشی و صنعت