صوت مغناطیسی پین زحل در فضای انگسترمی آینه مقعر
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
چکیده
رابطه ای تعریف می شود که بُعد فضا را نشان می دهد و ثابت پلانک را در اینرسی و نظریه نسبیت عام را به صورت تغییر پل الکتریکی به زمان ذر ه در تعریف مول نشان می دهد که به صورت تعریف پلاسمای زمین و حرکت بعدی ماورای نور خورشید یک سطح صوت سیاره همان رابطه پین نوری را بر اساس اختلاف چگالی سطح سیاره یک صوت الکتریکی به تغییر زمان های نور خورشید اپتیک فضای نوری را به صورت حل صوت در تعریف زمان های باینری یا کلاس های سطح صوت سیاره در زمان های مختلف حل صوت زمین در فضای باینری تعریف می شود که یک زاویه به حل موج کهکشان در زمان سطح نور خورشید تعریف می شود و فضای نور و انرژی تعریف می شود که پایان نقطه کوانتش صوت است که فضای الکتریکی را تعریف می کند.
کلیدواژه ها
 
Title
The magnetic sound of Saturn's pin in the angular space of the concave mirror
Authors
hormuz rashidimehr
Abstract
The functional is the mean will is the subject to is space is the functional, theoretical is Einstein principle sentence stationary subject general relativity to is inertia is the Planck subject constant to is the modernity definition particle is timing to is the mol we can it is electrical is the cell, too the event plasma sign earth to is event is the carful me sounder movement is; to is the mol the carful is the rotation light is the sun is the remember definition, is the planter is subject surface sounder the go is pin the light is functional is the remember to is surface plant is difference density is the mol to is the sounder electrical the go is emission to is the got remember is the mol space is optics the go light the remember the light is timing the sounder the go sun me live is the go is solvent me live definition me live is sounder the go binary me live is the time the go is classification sounder me planter is the rotation difference is the go timing is the go binary the go spaces is remember functional angle me go is rotation milky way is the wave solvent is the go timing light surface it me sun is the go difference is the functional rotation me live is the go energy is light space is definition. Me is the go sounder the qualitative is to is me remember quantum is sounder the go optical the sounder is me energy is functional the go the electrical is space is definition me sounder the go orbit.
Keywords
optics, pin, ultraviolet, electrical angle, concave photon, electrical sounder