نویسنده = زهره معصومی
تعداد مقالات: 4

1 بررسی اثر ساختگاه در خطرپذیری زلزله در شهر زنجان با مطالعه‌ی ریزلرزها
بهشته سادات حکیمی؛ زهره معصومی*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.73 MB)

2 بررسی فرونشست دشت قم با استفاده ازتداخل سنجی راداری
زهرا حاجب*؛ زهرا موسوی؛ زهره معصومی؛ رضائی، ابوالفضل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (919.83 K)

3 بررسی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از آنالیزهای مکانی
مرضیه شعبانی*؛ زهره معصومی؛ رضائی، ابوالفضل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.2 K)

4 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی
مینا محمدی*؛ صادق کریم پولی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.29 K)