تخمین فشار منفذی با تلفیق داده های لرزه ای و نگارهای چاه پیمایی
کد مقاله : 1430-NIGS
نویسندگان:
اسماعیل دهقان *1، مجید نبی بیدهندی2
1موسسه ژئوفیزیک ،تهران، ایران
2موسسه ژئوفیزیک، تهران،ایران
چکیده مقاله:
فشار منفذی از جمله پارامترهای مهم در بحث اکتشاف و حفاری صنعت نفت می باشد. آگاهی از وضعیت استرس، شرایط زمین شناسی و فشار های زیر سطحی برای اطمینان از پایداری چاه و بهینه سازی پروسه حفاری ضروری است. روشهای اندازه گیری مستقیم فشار منفذی و استفاده از نگارهای چاه مستلزم حفر چاه بوده و فقط در ناحیه ی اطراف چاه دارای دقت بالا هستند. استفاده از داده های لرزه ای تنها روشی که می تواند فشار منفذی را در مرحله ی قبل از حفاری پیش بینی کند .برای محاسبه ی فشار روباره از داده های سرعت و چگالی چاههای موجود و رابطه ی گاردنر استفاده شد. از رابطه ی باورز تنش موثر محاسبه شده و در نهایت از تفاضل فشار روباره و تنش موثر ، فشار منفذی بدست آمد. روش دیگر برای تخمین فشار منفذی استفاده ی مستقیم از مقاومت صوتی می باشد که نتایج اعتبار سنجی نشان دهنده ی مناسب بودن این روش است.
کلیدواژه ها:
فشار منفذی ، تنش موثر، فشار روباره، وارون سازی ، مقاومت صوتی
وضعیت : مقاله منتشر شده است