ارزیابی برآوردهای بارش GPM بر روی منطقه شمال‌غرب ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1107-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه تخمین بارش روزانه سه اجرای نسخه 4 بازیابی‌های یکپارچه چندماهواره‌ای برای GPM (IMERG) با داده‌های بارش 22 ایستگاه همدیدی سازمان هواشناسی کشور در شمال‌غرب و غرب ایران، برای دوره آوریل 2016 تا فوریه 2017مقایسه می‌شوند. کمیت‌های راست آزمایی برای دو آستانه وقوع بارش (0.1 mm/day) و نیز بارش‌های متوسط یا بیشتر (5 mm/day) محاسبه شدند. نتایج حاصل فروتخمین این محصولات را به‌خصوص برای آستانه دوم نشان می‌دهند؛ اگرچه میزان این فروتخمین برای محصول IMERG-F نسبت به دو محصول دیگر خیلی کمتر است. همچنین در آستانه دوم، خطای IMERG-F کمتر، احتمال آشکارسازی (POD) و امتیاز مهارتی پیرس آن بیشتر از دو محصول دیگر است. کمیت نسبت هشدارهای نادرست (FAR) برای هر سه محصول تقریباً یکسان است. FAR و POD برای IMERG-L در آستانه دوم به‌ترتیب 0.50 و 0.14 و برای IMERG-F به‌ترتیب 0.56 و 0.27 است. در مجموع مطابق انتظار، IMERG-F نتایج قابل اعتمادتری ارائه داده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of GPM precipitation estimations over Northwest of Iran
Authors
Abstract
In this study, daily rainfall estimates from IMERG Early, Late, and Final runs (IMERG-E, IMERG-L and IMERG-F) are compared with daily precipitation measured by 22 synoptic rain-gauges of Iran Meteorological Organization (IRIMO) over the northwest and west regions of Iran. Assessment is implemented for a period from April 2016 to February 2017. Statistical indices are computed for two threshold values of 0.1 mm/day to define rain/no rain and 5.0 mm/day as moderate or higher rainfall events. Overall, results reveal that all the three runs tend to underestimate in the second threshold (5.0 mm/day) with Bias less than 1.0; however IMERG-F has much better Bias. Beside that at this threshold IMERG-F has little error, more probability of detection (POD) and Peirce skill score (PSS) than the two others. False alarm ratio (FAR) for the three runs is nearly the same; at the second threshold FAR and POD for IMERG-L are about 0.14 and 0.50 and for IMERG-F are 0.56 and 0.27, respectively. As expected, IMERG-F estimates are supposed to be the most accurate and reliable.
Keywords
Precipitation, IMERG, probability of detection (POD), Peirce skill score (PSS)