اهداف و زمینه‌های همایش:

این همایش به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران ژئوفیزیک اکتشافی نفت با آخرین دستاوردهای علمی، گسترش و تقویت ارتباط علمی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی در زمینه‌های زیر برگزار می‌شود.

  • Seismic Acquisition, Imaging & Interpretation of complex structures 
  • Reservoir Geophysics
  • New advances in non-seismic techniques