برای دانلود کتابچه مقالات ششمین همایش ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت اینجا را کلیک نمایید.