بر اساس محورهای ذکر شده مقالات ارسال شده به چهار گروه زیر تقسیم شده است:

گروه لرزه شناسی، گروه زلزله شناسی،گروه پتانسیل و گروه فیزک فضا

بر همین اساس کتابچه های مقالات به صورت مجزا برای هر محور تهیه و تدوین شده است. 

 

گروه دانلود فایل
 کتابچه مقالات گروه لرزه شناسی 

 کتابچه مقالات گروه زلزله شناسی

 

 کتابچه مقالات گروه پتانسیل 
 کتابچه مقالات گروه فیزیک فضا