دانلود مجموعه مقالات اولین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت


دانلود مجموعه مقالات دومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت


دانلود مجموعه مقالات سومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت


 دانلود مجموعه مقالات چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت


دانلود مجموعه مقالات پنجمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت
 
دانلود مجموعه مقالات ششمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت