کمیته برگزاری

دکتر محمدرضا حاتمی

دکتر محمدرضا حاتمی

رئیس
mrhatamiut.ac.ir
کمیته برگزاری بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

کمیته علمی

دکتر محمد علی ریاحی

دکتر محمد علی ریاحی

دبیر
mariahiut.ac.ir
02161118219
کمیته علمی بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

کمیته اجرایی

دکتر محمدرضا بختیاری

دکتر محمدرضا بختیاری

دبیر
r_bakhteariyahoo.com
کمیته اجرایی بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران