کمیته برگزاری
دکتر محمدرضا حاتمی
رئیس
کمیته برگزاری بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~mrhatami
پست الکترونیکی: mrhatami [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محمد علی ریاحی
دبیر
کمیته علمی بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mariahi
پست الکترونیکی: mariahi [at] ut.ac.ir
تلفن: 02161118219
کمیته اجرایی
دکتر محمدرضا بختیاری
دبیر
کمیته اجرایی بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
پست الکترونیکی: r_bakhteari [at] yahoo.com