حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده نقره ای
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حمایت کننده طلایی
شرکت انرژی دانا
سازمان مدیریت بحران کشور
حمایت کننده نقره ای
شرکت انرژی توانا کیش
شرکت پادیاب تجهیز
شرکت کارآزما معدن زمین
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
بنیاد دکتر ثبوتی
شرکت مهندسین مشاور صحراکاو
دانشگاه یزد
شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن
فن آوران صنعت داریان
توسعه معادن صدر جهان
آرمان فناوران زمین
چشم زیر سطح