موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

EAGE

EAGE