حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حمایت کننده نقره ای
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
حمایت کننده طلایی
EAGE