موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

شرکت انرژی دانا

شرکت انرژی دانا

شرکت انرژی توانا کیش

شرکت انرژی توانا کیش

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

شرکت مهندسین مشاور صحراکاو

شرکت مهندسین مشاور صحراکاو

فن آوران صنعت داریان

فن آوران صنعت داریان

EAGE

EAGE

شرکت خدمات فنی میادین آسماری

شرکت خدمات فنی میادین آسماری

شرکت مهندسی اکتشاف و استخراج کانی های نوین پارس

شرکت مهندسی اکتشاف و استخراج کانی های نوین پارس

شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش - تنکو

شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش - تنکو

شرکت مهندسی و اکتشاف نفت اوکسین

شرکت مهندسی و اکتشاف نفت اوکسین