حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده نقره ای
شرکت انرژی توانا کیش
شرکت انرژی دانا
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
شرکت پارس پترو زاگرس
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
شرکت عملیات اکتشاف نفت
بنیاد دکتر ثبوتی