حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
شرکت انرژی دانا
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
شرکت پادیاب تجهیز
حمایت کننده نقره ای
ایمیدرو
شرکت انرژی توانا کیش
شرکت پیشگام تچهیز بنیان
شرکت کارآزما معدن زمین
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
بنیاد دکتر ثبوتی
شرکت مهندسین مشاور صحراکاو
دانشگاه یزد
شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن
فن آوران صنعت داریان
توسعه معادن صدر جهان
آرمان فناوران زمین
چشم زیر سطح
فیدار آزما
ژرفاب کاوش
کیان کاوان زمین
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده طلایی
شبکه دانشگاه تهران