مدلسازی عددی و مطالعه مبدانی سونامی اسفندماه ۱۳۹۵ بندر دیر در خلیج فارس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1039-NIGS
نویسندگان
چکیده
سونامی ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۵ در بندر دیر منجر به بروز خسارات قابل توجهی در حدود ۴۰ میلیارد تومان گردید. در نتیجه این رویداد یک نفر جان خود را از دست داد و پنج تن دیگر مفقود شدند. علیرغم رخ دادن یک طوفان سهمگین پیش از این سونامیِ، تصاویر ثبت شده حاکی از وجود شرایط جوی نسبتا آرام در حین بروز آن است که این امر می‌تواند نقش بسزایی در مطالعة این سونامی به عنوان یک فرآیند جوی داشته باشد. در این مقاله، طی گزارش نتایج عملیات میدانی پس از وقوع سونامی، به تمرکز طغیان دریا در یک نوار ۳۰ کیلومتری از ساحل و بالاآمدهایی به میزان ۳ متر در فاصلة تقریبی ۴ کیلومتر در غرب دیر اشاره می‌شود.

در این مطالعه و در غیاب هرگونه زمینلرزه قابل ملاحظه با قابلیت تولید سونامی در روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، فرآینده‌های جوی و نیز زمینلغزه به عنوان چشمه‌های احتمالی در مدلسازی این رخداد مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این‌جا و به منظور شبیه‌سازی سونامی از الگوریتم ‌MOST (تیتوف و همکاران، ۲۰۱۶) در مورد زمینلغزه استفاده می‌شود. همچنین، برای مدلسازی سونامی در قالب یک رخداد جوی، الگوریتمی بر اساس تفاضلات محدود بر اساس روش پلاتزمن (۱۹۵۸) طراحی و اعمال گردیده است. با توجه به ناکارآمدی مدل‌های لغزه‌ای در توصیف بالاآمدهای ثبت شده در عملیات میدانی، شبیه سازی‌های انجام شده در این مطالعه، دلالت بر وقوع این رخداد بر اثر یک سیستم محلی پرفشار دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Numerical Modeling and Field Survey of the March 2017 Tsunami of Bandar Dayyer, Persian Gulf
Authors
Abstract
The 19 March 2017 tsunami at the Port of Dayyer incurred considerable damage and resulted in ~$10 million of economic loss, one death and five people missing. Although a significant storm had preceded the surge, there were indications of calm weather during the event in some of the remaining footage which could play a critical role in reconstructing the tsunami by studying it as a meteorological phenomenon. Here, we are reporting the data from a field survey in the affected area which revealed a concentration of inundation along a ~30 km stretch of coastline with run-ups reaching 3 m at ~4 km west of Dayyer. In the absence of any major seismic event at or around the occurrence of the tsunami, we consider landslides as well as atmospheric phenomena as potential sources for the event. We simulate the geological tsunami using the Method of Splitting Tsunamis (MOST) (e.g. Titov et al., 2016) and develop a finite-difference algorithm, following the method by Platzman (1958), to model the surge as a meteotsunami. Our simulations suggest that the Dayyer tsunami was caused by a local system of atmospheric pressure gradient, as our landslide models fail to reproduce high amplitudes as documented in our field survey.
Keywords
tsunami, Persian Gulf, Earthquake, Landslide, Simulation