تخمین سریع بزرگا و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه B−Δ شمال غرب ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1041-NIGS
نویسندگان
چکیده
یکی از روش‌های کاربردی در تخمین سریع بزرگا و فاصله رومرکزی زلزله روش B−Δ می‌باشد که براساس اطلاعات یک ایستگاه شتابنگاری با استفاده از ثانیه‌های ابتدایی موج P مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش درسیستم‌های هشدار سریع زلزله به کارگرفته می‌شود. تعیین خودکار زمان رسید موج P با برنامه متلب از ابتکارات این مطالعه می‌باشد. با برازش تابعی ساده به شکلy(t)=Bt.e-At به بخش ابتدایی پوش نگاشت لرزه‌ای، ضرایب A وB توسط کمترین مربعات بدست می‌آیند. نتایج نشان می‌دهند logB و logΔ رابطه معکوس دارند که Δ فاصله رومرکزی می‌باشد. با بررسی و پردازش 273 نگاشت مولفه قائم شتابنگاشت‌های زلزله اهر- ورزقان، 38 نگاشت که دارای بازه بزرگی Mw=4.5-6.2 و درفاصله کمتر از 90 کیلومتر ثبت شده مورد تحلیل قرار گرفت و رابطه logΔ =-0.35logB+2.05 برای این منطقه بدست آمده است. برای برآورد بزرگی زلزله رابطه Mest=1.83log Pmax-1.52logB +5.33±0.4 براساس بیشترین دامنه مشاهده شده در ثانیه‌های ابتدایی موج P بدست آمده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Quick estimation of Magnitude and Epicentral Distance from a Single Seismic Record B−Δ for North-West of Iran
Authors
Abstract
One of the practical methods of quick estimating magnitude and epicentral distance for an earthquake is B−Δ method that is considered according to a single seismic record by using initial seconds of P-wave. This method is used in Earthquake Early Warning Systems (EEWS). The innovation of this study is determining picking P-wave arrival time automatically by using MATLAB software. By fitting a simple function as y(t)=Bt.e-At to the initial seconds of the seismic waveform envelope, coefficients A and B are obtained by the least-squares method. The results of this study show that logB has inversed relation to logΔ where Δ is the epicentral distance. By analyzing 273 vertical component accelerograms of Ahar-Varzaghan, 38 recorded data with magnitude Mw=4.5-6.2 and epicentral distance less than 90 km are processed and the relation logΔ =-0.35logB+2.05 is earned for this region and for estimating of earthquake magnitude Mest=1.83log Pmax-1.52logB+5.33 is obtained according to highest recorded amplitude initial seconds of P-wave.
Keywords
Earthquake Early Warning Systems, B−Δ method, Single Station