بررسی فراوانی تاشدگی‌ وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا با استفاده از داده‌های ERA-interim در دوره 2011 تا 2015

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1045-NIGS
نویسندگان
چکیده
هدف این پژوهش مطالعه میزان فراوانی و تغییرات زمانی رخداد تاشدگی وردایست در منطقه جنوب‌غرب آسیا، در دوره 5 ساله 2011 تا 2015 است. تشخیص تاشدگی ‌وردایست دینامیکی براساس الگوریتم شرلاک و همکاران (2014) و با استفاده از نیمرخ قائم تاوایی پتانسیلی در هر یک از نقاط شبکه انجام شده است. از آنجا که به‌طور معمول تاشدگی وردایست در مناطقی رخ می‌دهد که شیو افقی دمای سطحی و چینش قائم شدید باد حاکم است، بنابراین تاشدگی‌های وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا عمدتاً در مجاورت جریان جتی جنب‌حاره تشکیل می‌شوند. در فصل تابستان هم‌زمان با شکل‌گیری واچرخند موسمی بر روی عرض‌های جنب‌حاره‌ای اقیانوس هند، فراوانی تاشدگی وردایست به‌ شدت افزایش می‌یابد. بیشترین فراوانی تاشدگی دراین فصل در دو کانون، یکی بر روی ایران- افغانستان و دیگری در شرق مدیترانه اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر، افزایش ناپایداری‌های کژفشاری در فصل زمستان سبب افزایش فراوانی تاشدگی‌های متوسط و عمیق نسبت به سایر فصل‌ها می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of tropopause folding frequency over Southwest Asia using ERA-Interim data during 2011-2015
Authors
Abstract
This research is aimed to study the distribution of tropopause folding frequency and its seasonal changes over Southwest Asia, for a 5-year period from 2011 up to 2015. Identification of tropopause folding is based on the algorithm developed by Škerlak et al. (2014) using pseudo soundings in each of the grid points. Since tropopause folding occurs mainly in the area with strong horizontal temperature gradient and vertical wind shear, tropopause folding in Southwest Asia forms near the subtropical jet stream. In the summer season, as the monsoon anticyclone is formed over the subtropical region of the Indian Ocean, the folding frequency increases substantially. Two regions with the maximum value of the folding frequency are seen over Iran–Afghanistan and the eastern of the Mediterranean Sea during the summer. Also, the value of folding frequency, especially the medium and deep types, is increased remarkably in the winter season. This can be attributed to baroclinic instability event, because both the number and intensity of the event is increased in the winter.
Keywords
Southwest of Asia, tropopause folding, potential vorticity, monsoon, baroclinic instability, potential temperature