مقایسه و بررسی کاربرد تصاویر لندست 7 و 8 به منظور اکتشاف کرومیت در محدوده افیولیت فرومد

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1048-NIGS
نویسندگان
چکیده
سنگ‌های افیولیتی ناحیه فرومد، در انتهای بخش باختری افیولیت سبزوار در شمال شرق ایران، جزئی از افیولیت‌های حاشیه خرد قاره ایران مرکزی هستند. در این پژوهش، با استفاده از مقایسه و بررسی تصاویر ماهواره‌ای لندست ۷ و ۸ مناطقی که دارای پتانسیل کانی سازی کرومیت هستند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور روشهای نسبت باندی، ترکیب باندی و آنالیز مؤلفه‌های اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از اندیس‌های معدنی شناسایی شده در این منطقه به عنوان راهنما جهت معرفی سایر مناطق با پتانسیل بالای کانی‌سازی کرومیت استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پردازش های صورت گرفته به روش های ذکر شده نشان داد که به خوبی می توان سنگ های هارزبورژیت سرپانتینیزه را که بیشتر معادن کرومیت منطقه نیز در این واحدها قرار گرفته اند را به نقشه در آورد.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparison and Processing of Landsat 7 and 8 Images in order to Explore Chromite in the Forumad Ophiolite Area
Authors
Abstract
The ophiolite rocks of the Forumad area are located in the western of the Sabzevar ophiolite in north-east of Iran, and are part of the central Iran plate. The present study evaluates the discrimination and occurrence of chromite bearing mineralized zones within ophiolites by analyzing and comparing the ability of Landsat 7 and 8 satellite data; using a number of selected methods including, different band ratio, false color composition and principle component analysis image processing techniques. Also, mineral index identified in this area have been used as a guide for introducing other areas with high chromite mineralization potential. The results proved that the image processing mentioned above, are successful to map serpentinized harzburgite containing chromite which is coincided with the distribution of chromite mines in the entire area.
Keywords
Forumad, Chromite, Harzburgite, Remote sensing, Landsat 7 and 8