تعیین پارامترهای شکستگی‌ها از داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1052-NIGS
نویسندگان
چکیده
شناسایی و توصیف شکستگی‌ها از مهمترین مراحل توصیف مخازن هیدروکربوری می‌باشد که تاثیر به‌سزایی در بهبود تولید و بازیابی از مخازن دارد. تشخیص شکستگی‌های متوسط مقیاس که توسط روش‌های لرزه‌ی سطحی و چاه‌نگاری قابل شناسایی نمی‌باشند توسط روش‌های پروفیل لرزه‌ای قائم امکان پذیر است. با توجه به این‌که داده‌های پروفیل لرزهای قائم با منبع متحرک محدوده‌ی وسیعی در اطراف چاه مورد مطالعه را پوشش می‌دهند، ثابت‌های ناهمسانگردی از رابطه‌ی مطلق تخمین زوایای فازی و قطبش امواج لرزه‌ای حاصل شدند و در نهایت پارامترهای شکستگی‌ها‌ی ناحیه با استفاده از روابط کمی توسعه‌یافته از پارامتر‌های ناهمسانگردی محیط محاسبه شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بود که محیط مورد مطالعه ناهمسانگرد با تقارن راست‌لوزی است که چگالی شکستگی‌ها در این ناحیه بالا و محتویات سیال شکستگی‌ها ناچیز است.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of Fracture Parameters from Walkaway Vertical Seismic Profiling Data
Authors
Abstract
Detection and characterization of fractures are fundamental steps in characterization of hydrocarbon reservoirs which has a great impact on production and reservoir recovery. Although determination of mid-scale fractures is impossible, using only surface seismic or well logs, it becomes practical using vertical seismic profiling. As walkaway vertical seismic profiling data cover a wide area around the wellbore, anisotropy coefficients were estimated using an exact equation of phase and polarization angles of seismic waves, and then fracture parameters were calculated using anisotropy parameters and improved analytical equations. The results showed that the studied area is anisotropic with an orthorhombic symmetry system in which fracture density is high while the fluid content is insignificant.
Keywords
Walkaway vertical seismic profiling, seismic anisotropy, anisotropy parameters, fracture parameters, fracture density, fluid content